Hesperiinae

Adopaeoides prittwitzi

Amblyscirtes aenus

Amblyscirtes aesculapius

Amblyscirtes alternata

Amblyscirtes belli

Amblyscirtes carolina

Amblyscirtes cassus

Amblyscirtes celia

Amblyscirtes elissa

Amblyscirtes eos

Amblyscirtes exoteria

Amblyscirtes fimbriata

Amblyscirtes hegon

Amblyscirtes linda

Amblyscirtes nereus

Amblyscirtes nysa

Amblyscirtes oslari

Amblyscirtes phylace

Amblyscirtes reversa

Amblyscirtes texanae

Amblyscirtes tolteca

Amblyscirtes vialis

Anatrytone logan

Anatrytone mazai

Ancyloxypha arene

Ancyloxypha numitor

Asbolis capucinus

Atalopedes campestris

Atrytone arogos

Atrytonopsis cestus

Atrytonopsis deva

Atrytonopsis edwardsi

Atrytonopsis hianna

Atrytonopsis loammi

Atrytonopsis lunus

Atrytonopsis margarita

Atrytonopsis pittacus

Atrytonopsis python

Atrytonopsis quinteri

Atrytonopsis vierecki

Calpodes ethlius

Conga chydaea

Copaeodes aurantiaca

Copaeodes minima

Corticea corticea

Cymaenes trebius

Cymaenes tripunctus

Decinea percosius

Erionota thrax

Euphyes arpa

Euphyes bayensis

Euphyes berryi

Euphyes bimacula

Euphyes conspicua

Euphyes dion

Euphyes dukesi

Euphyes pilatka

Euphyes vestris

Hesperia assiniboia

Hesperia attalus

Hesperia colorado

Hesperia columbia

Hesperia comma

Hesperia dacotae

Hesperia juba

Hesperia leonardus

Hesperia lindseyi

Hesperia meskei

Hesperia metea

Hesperia miriamae

Hesperia nevada

Hesperia ottoe

Hesperia pahaska

Hesperia sassacus

Hesperia uncas

Hesperia viridis

Hesperia woodgatei

Hylephila phyleus

Lerema accius

Lerema ancillaris

Lerema liris

Lerodea arabus

Lerodea eufala

Lon hobomok

Lon inimica

Lon melane

Lon taxiles

Lon zabulon

Monca crispinus

Nastra julia

Nastra lherminier

Nastra neamathla

Notamblyscirtes simius

Nyctelius nyctelius

Oarisma edwardsii

Oarisma garita

Oarisma poweshiek

Ochlodes agricola

Ochlodes sylvanoides

Ochlodes yuma

Oligoria maculata

Panoquina errans

Panoquina evansi

Panoquina hecebolus

Panoquina lucas

Panoquina ocola

Panoquina panoquin

Panoquina panoquinoides

Paratrytone snowi

Perichares adela

Perichares philetes

Poanes aaroni

Poanes massasoit

Poanes viator

Poanes yehl

Polites baracoa

Polites carus

Polites draco

Polites mardon

Polites mystic

Polites origenes

Polites peckius

Polites rhesus

Polites sabuleti

Polites sonora

Polites themistocles

Polites vibex

Pompeius pompeius

Problema bulenta

Problema byssus

Pseudocopaeodes eunus

Quasimellana eulogius

Rhinthon osca

Saliana esperi

Stinga morrisoni

Synapte malitiosa

Synapte pecta

Synapte salenus

Synapte shiva

Synapte syraces

Thespieus macareus

Thymelicus lineola

Vernia verna

Vettius fantasos

Vidius perigenes

Vinius exilis

Wallengrenia egeremet

Wallengrenia otho