Galleries - families Noctuidae
Acontiinae
Acontia (Acontia) crocata1
Chloephorinae
Xanthodes albago3
Heliothinae
Helicoverpa armigera10
Noctuinae
Agrotis ipsilon3
Agrotis (Agrotis) segetum11
Plusiinae
Chrysodeixis (Chrysodeixis) chalcites1
Ctenoplusia (Ctenoplusia) limbirena1
Thysanoplusia (Thysanoplusia) orichalcea1
Trichoplusia ni2
Xyleninae
Spodoptera exigua3