Galleries - families Erebidae
Arctiinae
Tyria jacobaeae9
Utetheisa (Utetheisa) pulchella2
Boletobiinae
Autoba silicula1
Eublemma (Eublemma) cochylioides1
Eublemma (Eublemma) parva4
Erebinae
Aedia leucomelas6
Erebus hieroglyphica1
Grammodes stolida4
Nagia linteola1
Speiredonia spectans1
Thyas coronata1
Trigonodes hyppasia2
Hypeninae
Britha biguttata1
Toxocampinae
Tathorhynchus exsiccata1