Gnophos (Odontognophos) dumetata dumetata Treitschke, 1827
Distribution