Xylena (Xylena) exsoleta canaria Pinker, 1968
Distribution