Elachista (Aphelosetia) lugdunensis Frey, 1859
Synonyms and other combinations

Elachista coeneniTraugott-Olsen, 1985
Distribution