Xylena (Xylena) exsoleta exsoleta (Linnaeus, 1758)
Distribution