Acronicta (Agriopodes) mansueta (Smith, 1897)


USA, Washington, Easton


30 - 32 mm
Gentle Dagger
Distribution
External links