Polia (Polia) discalis (Grote, 1877)
Arches Moth
Distribution
External links