Oligia obtusa (Smith, 1902)
27 mm
Distribution
External links