Gonepteryx cleobule (Hübner, 1830)




Habitat
  • Laurel forests
  • Scrub
  • Scrub on rocky slopes
55 - 68 mm
Kanaren-Zitronenfalter
Canary Brimstone
Latolistek teneryfski

Primary host-plants

FamilyLatin nameVernacular name
RhamnaceaeRhamnus crenulata
Rhamnus glandulosa

Synonyms and other combinations

Gonepteryx palmaeStamm, 1964
Gonepteryx eversiRehnelt, 1974
Distribution
Images
External links