Xestia (Xestia) xanthographa praecipuina (Rothschild, 1914)


Algeria, Guelt-es-Stel


Distribution