Nola (Nola) aerugula aerugula (Hübner, 1793)


Europa


15 - 20 mm
Distribution