Leucochlaena (Leucochlaena) oditis machlyum (Turati, 1924)
Distribution