Apamea (Apamea) rubrirena shibuyae (Matsumura, 1925)


Sachalin Islands, Nyiow, Kawakami


Distribution