Cautethia exuma McCabe, 1984


Bahamas, Great Exuma, Simon's Point


27 - 32 mm
Distribution
External links