Polia (Polia) nugatis (Smith, 1898)
Distribution
External links