Idia majoralis (J.B. Smith, 1895)


USA, Ohio, Columbis


Greater Idia
Distribution
External links