Euselasia bettina (Hewitson, 1869)
Black-topped Euselasia
Distribution
External links