Emesis (Brimia) temesa (Hewitson, 1870)


Ecuador, Rio Napo


Distribution
External links