Oeneis (Protoeneis) tarpeia tarpeia (Pallas, 1771)
Distribution