Euchloe (Euchloe) crameri sovinskyi Sheljuzhko, 1928
Habitat
  • Deserts
  • Semi-deserts
40 - 48 mm
Distribution