Zygaena (Zygaena) transalpina hippocrepidis (Hübner, 1799)
Distribution