Zygaena (Zygaena) transalpina helvetica Bethune-Baker & Rothschild, 1921
Distribution