Zygaena (Zygaena) transalpina astragali (Borkhausen, 1793)
Distribution