Zygaena (Zygaena) osterodensis koricnensis Reiss, 1922
Distribution