Zygaena (Agrumenia) exulans vanadis Dalman, 1816
Distribution