Zygaena (Zygaena) ephialtes tymphrestica Holik, 1948
Distribution