Zygaena (Zygaena) ephialtes corcyrica Rauch, 1981
Distribution