Zygaena (Mesembrynus) laeta laeta (Hübner, 1790)
Distribution