Zygaena (Mesembrynus) brizae ochrida Holik, 1937
Distribution