Euchalcia (Euchalcia) variabilis uralensis (Eversmann, 1842)
Distribution