Spaelotis (Spaelotis) senna senna (Freyer, 1829)
Distribution