Polia (Polia) conspicua sabmeana Mikkola, 1980
Distribution