Select an image to identify
Gallery (Notodontidae)
Dudusa synopla
Harpyia milhauseri
Harpyia milhauseri
Harpyia milhauseri
Harpyia milhauseri
Harpyia milhauseri
Harpyia milhauseri
Spatalia argentina
Spatalia argentina
Spatalia argentina
Spatalia argentina
Spatalia argentina
Stauropus alternus
Stauropus fagi
Stauropus fagi
Stauropus fagi
Stauropus fagi
Stauropus fagi
Stauropus fagi
Cerura erminea
Cerura erminea
Cerura erminea
Cerura erminea
Cerura erminea
Cerura erminea
Cerura iberica
Cerura vinula
Cerura vinula
Dicranura ulmi
Dicranura ulmi
Dicranura ulmi
Drymonia dodonaea
Drymonia dodonaea
Drymonia dodonaea
Drymonia dodonaea
Drymonia obliterata
Drymonia obliterata
Drymonia obliterata
Drymonia obliterata
Drymonia querna
Drymonia querna
Drymonia querna
Drymonia querna
Drymonia ruficornis
Drymonia ruficornis
Drymonia ruficornis
Drymonia ruficornis
Drymonia ruficornis
Drymonia ruficornis
Drymonia velitaris
Drymonia velitaris
Drymonia velitaris
Furcula bicuspis
Furcula bicuspis
Furcula bicuspis
Furcula bicuspis
Furcula bicuspis
Furcula bicuspis
Furcula bicuspis
Furcula bicuspis
Furcula bifida
Furcula bifida
Furcula bifida
Furcula bifida
Furcula furcula
Furcula furcula
Gluphisia crenata
Gluphisia crenata
Gluphisia crenata
Gluphisia crenata
Gluphisia crenata
Kamalia kandyia
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Leucodonta bicoloria
Notodonta dromedarius
Notodonta dromedarius
Notodonta dromedarius
Notodonta dromedarius
Notodonta dromedarius
Notodonta dromedarius
Notodonta torva
Notodonta torva
Notodonta torva
Notodonta torva
Notodonta torva
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Notodonta tritophus
Notodonta ziczac
Notodonta ziczac
Notodonta ziczac
Notodonta ziczac
Notodonta ziczac
Notodonta ziczac
Odontosia carmelita
Odontosia carmelita
Odontosia carmelita
Odontosia sieversii
Paradrymonia vittata
Pheosia gnoma
Pheosia gnoma
Pheosia gnoma
Pheosia gnoma
Pheosia gnoma
Pheosia gnoma
Pheosia tremula
Pheosia tremula
Pheosia tremula
Pheosia tremula
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Pterostoma palpina
Ptilodon capucina
Ptilodon capucina
Ptilodon capucina
Ptilodon capucina
Ptilodon capucina
Ptilodon capucina
Ptilodon capucina
Ptilodon capucina
Ptilodon cucullina
Ptilodon cucullina
Ptilodon cucullina
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Rhegmatophila alpina
Peridea anceps
Peridea anceps
Peridea anceps
Peridea anceps
Peridea anceps
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephala
Phalera bucephaloides
Phalera bucephaloides
Phalera bucephaloides
Phalera combusta
Phalera grotei
Clostera anachoreta
Clostera anachoreta
Clostera anachoreta
Clostera anachoreta
Clostera anachoreta
Clostera anastomosis
Clostera anastomosis
Clostera anastomosis
Clostera anastomosis
Clostera anastomosis
Clostera curtula
Clostera curtula
Clostera curtula
Clostera curtula
Clostera pigra
Clostera pigra
Clostera pigra
Pygaera timon
Pygaera timon
Epicoma zelotes
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pityocampa
Thaumetopoea pityocampa
Thaumetopoea pityocampa
Thaumetopoea pityocampa
Thaumetopoea pityocampa
Thaumetopoea processionea
Thaumetopoea processionea