Select an image to identify
Gallery (Geometridae)
Alsophila aceraria
Alsophila aceraria
Alsophila aceraria
Alsophila aceraria
Alsophila aceraria
Alsophila aceraria
Alsophila aceraria
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Alsophila aescularia
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Boudinotiana notha
Boudinotiana notha
Boudinotiana notha
Boudinotiana notha
Boudinotiana puella
Boudinotiana puella
Boudinotiana touranginii
Gypsochroa renitidata
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Abraxas pantaria
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Abraxas sylvata
Acanthovalva inconspicuaria
Achrosis incitata
Adactylotis contaminaria
Adactylotis contaminaria
Adactylotis gesticularia
Adalbertia castiliaria
Aethalura punctulata
Aethalura punctulata
Aethalura punctulata
Aethalura punctulata
Aethalura punctulata
Aethalura punctulata
Aethalura punctulata
Aethalura punctulata
Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria
Agriopis bajaria
Agriopis bajaria
Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Alcis deversata
Alcis deversata
Alcis deversata
Alcis deversata
Alcis deversata
Alcis jubata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Alcis repandata
Aleucis distinctata
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Apeira syringaria
Apeira syringaria
Apeira syringaria
Apeira syringaria
Apeira syringaria
Apeira syringaria
Apeira syringaria
Apocheima hispidaria
Apocheima hispidaria
Apocheima hispidaria
Apocheima hispidaria
Apochima flabellaria
Apochima flabellaria
Apochima flabellaria
Apocolotois almatensis
Arichanna melanaria
Arichanna melanaria
Arichanna melanaria
Artiora evonymaria
Artiora evonymaria
Artiora evonymaria
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Aspitates acuminaria
Aspitates gilvaria
Aspitates gilvaria
Aspitates gilvaria
Aspitates mundataria
Aspitates ochrearia
Aspitates ochrearia
Aspitates ochrearia
Aspitates ochrearia
Athroolopha pennigeraria
Athroolopha pennigeraria
Athroolopha pennigeraria
Biston betularia
Biston betularia
Biston betularia
Biston betularia
Biston betularia
Biston betularia
Biston betularia
Biston strataria
Biston strataria
Biston strataria
Biston strataria
Biston strataria
Biston strataria
Biston strataria
Bracca rotundata
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera exanthemata
Cabera leptographa
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Calamodes occitanaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Campaea margaritaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Cepphis advenaria
Chariaspilates formosaria
Chariaspilates formosaria
Chariaspilates formosaria
Charissa ambiguata
Charissa dubitaria
Charissa glaucinaria
Charissa obscurata
Charissa onustaria
Charissa pullata
Charissa pullata
Charissa subtaurica
Charissa variegata
Chemerina caliginearia
Chemerina caliginearia
Chiasmia aestimaria
Chiasmia aestimaria
Chiasmia aestimaria
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Cleora cinctaria
Cleora cinctaria
Cleora cinctaria
Cleora cinctaria
Cleorodes lichenaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Compsoptera opacaria
Crocallis auberti
Crocallis elinguaria
Crocallis elinguaria
Crocallis elinguaria
Crocallis elinguaria
Crocallis loebeli
Crocallis tusciaria
Crocallis tusciaria
Crocota peletieraria
Crocota peletieraria
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Digrammia rippertaria
Dyscia crassipunctaria
Dyscia fagaria
Dyscia fagaria
Dyscia innocentaria
Dyscia penulataria
Dyscia raunaria
Ecleora solieraria
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Eilicrinia cordiaria
Eilicrinia cordiaria
Eilicrinia trinotata
Eilicrinia trinotata
Elophos caelibaria
Elophos dilucidaria
Elophos dilucidaria
Elophos dilucidaria
Elophos dilucidaria
Elophos operaria
Elophos serotinaria
Elophos vittaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Ennomos alniaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos autumnaria
Ennomos erosaria
Ennomos erosaria
Ennomos erosaria
Ennomos erosaria
Ennomos fuscantaria
Ennomos fuscantaria
Ennomos fuscantaria
Ennomos fuscantaria
Ennomos fuscantaria
Ennomos quercaria
Ennomos quercaria
Ennomos quercinaria
Ennomos quercinaria
Ennomos quercinaria
Epione repandaria
Epione repandaria
Epione repandaria
Epione repandaria
Epione repandaria
Epione repandaria
Epione repandaria
Epione vespertaria
Epione vespertaria
Epione vespertaria
Epione vespertaria
Epirranthis diversata
Erannis ankeraria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Eumannia oranaria
Eumannia oranaria
Eumannia oranaria
Eurranthis plummistaria
Eurranthis plummistaria
Eurranthis plummistaria
Fagivorina arenaria
Fagivorina arenaria
Gerinia honoraria
Gnopharmia rubraria
Gnophos dumetata
Gnophos furvata
Gnophos furvata
Heliomata glarearia
Heliomata glarearia
Heliomata glarearia
Heliomata glarearia
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis punctinalis
Hypomecis roboraria
Hypomecis roboraria
Hypomecis roboraria
Hypomecis roboraria
Hypomecis roboraria
Hypomecis roboraria
Hypomecis roboraria
Hypoxystis pluviaria
Hypoxystis pluviaria
Hypoxystis pluviaria
Hypoxystis pluviaria
Hypoxystis pluviaria
Hypoxystis pluviaria
Isturgia arenacearia
Isturgia arenacearia
Isturgia arenacearia
Isturgia arenacearia
Isturgia assimilaria
Isturgia deerraria
Isturgia famula
Isturgia famula
Isturgia limbaria
Isturgia limbaria
Isturgia miniosaria
Isturgia miniosaria
Isturgia murinaria
Isturgia murinaria
Isturgia murinaria
Isturgia murinaria
Isturgia roraria
Isturgia roraria
Isturgia roraria
Isturgia sparsaria
Isturgia sparsaria
Itame vincularia
Larerannis orthogrammaria
Larerannis orthogrammaria
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Lignyoptera fumidaria
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Lomaspilis opis
Lomaspilis opis
Lomaspilis opis
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Lycia florentina
Lycia florentina
Lycia graecarius
Lycia graecarius
Lycia graecarius
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lycia isabellae
Lycia isabellae
Lycia isabellae
Lycia isabellae
Lycia isabellae
Lycia isabellae
Lycia isabellae
Lycia isabellae
Lycia pomonaria
Lycia pomonaria
Lycia pomonaria
Lycia zonaria
Lycia zonaria
Macaria alternata
Macaria alternata
Macaria alternata
Macaria alternata
Macaria alternata
Macaria alternata
Macaria alternata
Macaria artesiaria
Macaria artesiaria
Macaria brunneata
Macaria brunneata
Macaria brunneata
Macaria brunneata
Macaria brunneata
Macaria carbonaria
Macaria carbonaria
Macaria carbonaria
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria liturata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria notata
Macaria signaria
Macaria signaria
Macaria signaria
Macaria signaria
Macaria wauaria
Macaria wauaria
Macaria wauaria
Macaria wauaria
Macaria wauaria
Megalycinia serraria
Menophra abruptaria
Menophra abruptaria
Menophra abruptaria
Menophra harterti
Menophra japygiaria
Menophra japygiaria
Menophra japygiaria
Menophra nycthemeraria
Narraga catalaunica
Narraga catalaunica
Narraga fasciolaria
Narraga fasciolaria
Narraga fasciolaria
Narraga fasciolaria
Narraga fasciolaria
Narraga fasciolaria
Neognopharmia stevenaria
Neognopharmia stevenaria
Nychiodes dalmatina
Nychiodes notarioi
Nychiodes notarioi
Nychiodes obscuraria
Nychiodes obscuraria
Nychiodes obscuraria
Nychiodes waltheri
Odontopera bidentata
Odontopera bidentata
Odontopera bidentata
Odontopera bidentata
Odontopera bidentata
Opisthograptis luteolata
Opisthograptis luteolata
Opisthograptis luteolata
Opisthograptis luteolata
Opisthograptis luteolata
Opisthograptis luteolata
Opisthograptis luteolata
Ortaliella perspersata
Ortaliella perspersata
Ourapteryx sambucaria
Ourapteryx sambucaria
Ourapteryx sambucaria
Ourapteryx sambucaria
Ourapteryx sambucaria
Ourapteryx sambucaria
Pachycnemia hippocastanaria
Pachycnemia hippocastanaria
Paraboarmia viertlii
Paradarisa consonaria
Paradarisa consonaria
Paradarisa consonaria
Paradarisa consonaria
Paradarisa consonaria
Parectropis similaria
Parectropis similaria
Parectropis similaria
Parectropis similaria
Perconia baeticaria
Perconia strigillaria
Perconia strigillaria
Perconia strigillaria
Perconia strigillaria
Perconia strigillaria
Peribatodes ilicaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes secundaria
Peribatodes umbraria
Perigune convergata
Perigune narbonea
Perigune narbonea
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Phyllometra culminaria
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Pseudopanthera macularia
Psodos alticolaria
Psodos quadrifaria
Psodos quadrifaria
Pungeleria capreolaria
Pungeleria capreolaria
Pungeleria capreolaria
Pungeleria capreolaria
Pungeleria capreolaria
Pungeleria capreolaria
Rhoptria asperaria
Sciadia tenebraria
Sciadia unicoloraria
Sciadia zelleraria
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Selenia lunularia
Selenia lunularia
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Selenia tetralunaria
Selidosema brunnearia
Selidosema brunnearia
Selidosema brunnearia
Selidosema plumaria
Selidosema taeniolaria
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Siona lineata
Stegania cararia
Stegania cararia
Stegania cararia
Stegania dilectaria
Stegania dilectaria
Stegania dilectaria
Stegania trimaculata
Stegania trimaculata
Stegania trimaculata
Stegania trimaculata
Synopsia sociaria
Synopsia sociaria
Synopsia sociaria
Tephronia lepraria
Tephronia sepiaria
Therapis flavicaria
Therapis flavicaria
Theria primaria
Theria primaria
Theria primaria
Theria rupicapraria
Theria rupicapraria
Theria rupicapraria
Theria rupicapraria
Theria rupicapraria
Zernyia granataria
Aplasta ononaria
Chlorissa cloraria
Chlorissa cloraria
Chlorissa cloraria
Chlorissa cloraria
Chlorissa cloraria
Chlorissa viridata
Chlorissa viridata
Chlorissa viridata
Chlorissa viridata
Chlorissa viridata
Chlorissa viridata
Comibaena bajularia
Comibaena bajularia
Comibaena bajularia
Comibaena bajularia
Comibaena bajularia
Dysphania numana
Eucrostes indigenata
Eucrostes indigenata
Eucyclodes pieroides
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Hemistola chrysoprasaria
Hemistola chrysoprasaria
Hemistola chrysoprasaria
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Hemithea aestivaria
Hemithea wuka
Hypodoxa erebusata
Jodis lactearia
Jodis lactearia
Jodis lactearia
Jodis lactearia
Jodis lactearia
Jodis putata
Jodis putata
Jodis putata
Jodis putata
Jodis putata
Jodis putata
Jodis putata
Kuchleria insignata
Microloxia herbaria
Microloxia simonyi
Phaiogramma etruscaria
Phaiogramma etruscaria
Phaiogramma etruscaria
Phaiogramma etruscaria
Pingasa chlora
Pingasa ruginaria
Proteuchloris neriaria
Pseudoterpna coronillaria
Pseudoterpna pruinata
Pseudoterpna pruinata
Pseudoterpna pruinata
Pseudoterpna pruinata
Pseudoterpna pruinata
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Thetidia smaragdaria
Thetidia smaragdaria
Thetidia smaragdaria
Thetidia smaragdaria
Acasis viretata
Acasis viretata
Acasis viretata
Anticlea derivata
Anticlea derivata
Anticlea derivata
Anticlea derivata
Anticollix sparsata
Antilurga alhambrata
Aplocera columbata
Aplocera columbata
Aplocera efformata
Aplocera efformata
Aplocera efformata
Aplocera efformata
Aplocera efformata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Aplocera praeformata
Aplocera praeformata
Aplocera praeformata
Aplocera simpliciata
Asthena albulata
Asthena albulata
Asthena albulata
Asthena albulata
Asthena albulata
Asthena anseraria
Asthena anseraria
Asthena anseraria
Baptria tibiale
Baptria tibiale
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Camptogramma bistrigata
Camptogramma scripturata
Carsia sororiata
Cataclysme riguata
Cataclysme riguata
Cataclysme riguata
Cataclysme riguata
Cataclysme uniformata
Catarhoe basochesiata
Catarhoe basochesiata
Catarhoe basochesiata
Catarhoe cuculata
Catarhoe cuculata
Catarhoe cuculata
Catarhoe cuculata
Catarhoe cuculata
Catarhoe cuculata
Catarhoe permixtaria
Catarhoe putridaria
Catarhoe rubidata
Catarhoe rubidata
Celonoptera mirificaria
Chesias isabella
Chesias legatella
Chesias legatella
Chesias rufata scotica
Chloroclysta miata
Chloroclysta miata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Cidaria fulvata
Cidaria fulvata
Cidaria fulvata
Cidaria fulvata
Coenotephria salicata
Coenotephria salicata
Coenotephria salicata
Coenotephria tophaceata
Colostygia aqueata
Colostygia laetaria
Colostygia multistrigaria
Colostygia olivata
Colostygia olivata
Colostygia olivata
Colostygia pectinataria
Colostygia pectinataria
Colostygia pectinataria
Colostygia pectinataria
Colostygia pectinataria
Colostygia pectinataria
Colostygia pectinataria
Colostygia pectinataria
Colostygia stilpna
Colostygia turbata
Cosmorhoe ocellata
Cosmorhoe ocellata
Cosmorhoe ocellata
Cosmorhoe ocellata
Cosmorhoe ocellata
Cosmorhoe ocellata
Cosmorhoe ocellata
Cosmorhoe ocellata
Costaconvexa polygrammata
Costaconvexa polygrammata
Costaconvexa polygrammata
Dysstroma citrata
Dysstroma citrata
Dysstroma citrata
Dysstroma infuscata
Dysstroma truncata
Dysstroma truncata
Dysstroma truncata
Dysstroma truncata
Dysstroma truncata
Dysstroma truncata
Dysstroma truncata
Dysstroma truncata
Earophila badiata
Earophila badiata
Earophila badiata
Earophila badiata
Earophila badiata
Earophila badiata
Earophila badiata
Ecliptopera capitata
Ecliptopera capitata
Ecliptopera capitata
Ecliptopera capitata
Ecliptopera silaceata
Ecliptopera silaceata
Ecliptopera silaceata
Ecliptopera silaceata
Ecliptopera silaceata
Ecliptopera silaceata
Electrophaes corylata
Electrophaes corylata
Electrophaes corylata
Entephria caesiata
Entephria caesiata
Entephria flavicinctata
Entephria infidaria
Entephria infidaria
Entephria infidaria
Entephria polata
Epilobophora sabinata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe galiata
Epirrhoe galiata
Epirrhoe galiata
Epirrhoe molluginata
Epirrhoe rivata
Epirrhoe rivata
Epirrhoe rivata
Epirrhoe rivata
Epirrhoe rivata
Epirrhoe rivata
Epirrhoe rivata
Epirrhoe sandosaria
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrhoe tristata
Epirrita autumnata
Epirrita autumnata
Epirrita autumnata
Epirrita christyi
Epirrita christyi
Epirrita dilutata
Euchoeca nebulata
Euchoeca nebulata
Euchoeca nebulata
Eulithis mellinata
Eulithis mellinata
Eulithis mellinata
Eulithis populata
Eulithis populata
Eulithis populata
Eulithis populata
Eulithis populata
Eulithis prunata
Eulithis prunata
Eulithis prunata
Eulithis prunata
Eulithis pyropata
Eulithis pyropata
Eulithis pyropata
Eulithis testata
Eulithis testata
Euphyia biangulata
Euphyia biangulata
Euphyia frustata
Euphyia frustata
Euphyia unangulata
Euphyia unangulata
Euphyia unangulata
Euphyia unangulata
Euphyia unangulata
Euphyia unangulata
Euphyia unangulata
Euphyia unangulata
Eupithecia abbreviata
Eupithecia abbreviata
Eupithecia abbreviata
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Eupithecia absinthiata
Eupithecia analoga
Eupithecia analoga
Eupithecia analoga
Eupithecia assimilata
Eupithecia assimilata
Eupithecia carpophagata
Eupithecia carpophagata
Eupithecia centaureata
Eupithecia centaureata
Eupithecia centaureata
Eupithecia centaureata
Eupithecia centaureata
Eupithecia centaureata
Eupithecia centaureata
Eupithecia conterminata
Eupithecia exiguata
Eupithecia exiguata
Eupithecia expallidata
Eupithecia extensaria
Eupithecia extensaria
Eupithecia extraversaria
Eupithecia gueneata
Eupithecia haworthiata
Eupithecia haworthiata
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Eupithecia impurata
Eupithecia impurata
Eupithecia innotata
Eupithecia innotata
Eupithecia insigniata
Eupithecia intricata
Eupithecia intricata
Eupithecia intricata
Eupithecia intricata
Eupithecia inturbata
Eupithecia inturbata
Eupithecia lanceata
Eupithecia lanceata
Eupithecia lariciata
Eupithecia lariciata
Eupithecia lentiscata
Eupithecia linariata
Eupithecia linariata
Eupithecia linariata
Eupithecia millefoliata
Eupithecia nanata
Eupithecia nanata
Eupithecia ochridata
Eupithecia orphnata
Eupithecia oxycedrata
Eupithecia oxycedrata
Eupithecia plumbeolata
Eupithecia plumbeolata
Eupithecia plumbeolata
Eupithecia pulchellata
Eupithecia pusillata
Eupithecia pusillata
Eupithecia pygmaeata
Eupithecia pygmaeata
Eupithecia pygmaeata
Eupithecia pyreneata
Eupithecia satyrata
Eupithecia silenicolata
Eupithecia simpliciata
Eupithecia subfuscata
Eupithecia subfuscata
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Eupithecia tantillaria
Eupithecia tantillaria
Eupithecia tantillaria
Eupithecia tantillaria
Eupithecia tantillaria
Eupithecia tripunctaria
Eupithecia ultimaria
Eupithecia unedonata
Eupithecia unedonata
Eupithecia variostrigata
Eupithecia venosata
Eupithecia venosata
Eupithecia venosata
Eupithecia venosata
Eupithecia venosata
Eupithecia veratraria
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Eupithecia vulgata
Eupithecia vulgata
Eupithecia vulgata
Eustroma reticulata
Eustroma reticulata
Eustroma reticulata
Gagitodes sagittata
Gandaritis pyraliata
Gandaritis pyraliata
Gandaritis pyraliata
Gandaritis pyraliata
Gandaritis pyraliata
Gymnoscelis rufifasciata
Gymnoscelis rufifasciata
Gymnoscelis rufifasciata
Gymnoscelis rufifasciata
Horisme corticata
Horisme corticata
Horisme radicaria
Horisme tersata
Horisme tersata
Horisme vitalbata
Horisme vitalbata
Horisme vitalbata
Horisme vitalbata
Hospitalia flavolineata
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia sylvata
Hydrelia sylvata
Hydrelia sylvata
Hydrelia sylvata
Hydrelia sylvata
Hydrelia sylvata
Hydria cervinalis
Hydria cervinalis
Hydria cervinalis
Hydria cervinalis
Hydria cervinalis
Hydria cervinalis
Hydria undulata
Hydria undulata
Hydria undulata
Hydria undulata
Hydria undulata
Hydria undulata
Hydriomena furcata
Hydriomena furcata
Hydriomena furcata
Hydriomena impluviata
Hydriomena impluviata
Hydriomena impluviata
Hydriomena impluviata
Hydriomena impluviata
Hydriomena impluviata
Lampropteryx otregiata
Lampropteryx suffumata
Lampropteryx suffumata
Lampropteryx suffumata
Larentia clavaria
Lithostege farinata
Lithostege griseata
Lithostege griseata
Lobophora halterata
Lobophora halterata
Lobophora halterata
Lobophora halterata
Lobophora halterata
Lobophora halterata
Lobophora halterata
Lobophora halterata
Martania taeniata
Melanthia alaudaria
Melanthia procellata
Melanthia procellata
Melanthia procellata
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Mesoleuca albicillata
Mesotype didymata
Mesotype didymata
Mesotype parallelolineata
Mesotype parallelolineata
Mesotype parallelolineata
Mesotype parallelolineata
Mesotype parallelolineata
Mesotype verberata
Mesotype verberata
Mesotype verberata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Minoa murinata
Nebula achromaria
Nebula ibericata
Nebula ibericata
Nothocasis sertata
Nothocasis sertata
Nothocasis sertata
Nothocasis sertata
Nothocasis sertata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Odezia atrata
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Operophtera fagata
Operophtera fagata
Operophtera fagata
Operophtera fagata
Operophtera fagata
Operophtera fagata
Operophtera fagata
Operophtera fagata
Orthonama obstipata
Orthonama obstipata
Orthonama vittata
Orthonama vittata
Pareulype berberata
Pareulype berberata
Pareulype berberata
Pareulype berberata
Pasiphila chloerata
Pasiphila debiliata
Pasiphila debiliata
Pasiphila debiliata
Pasiphila rectangulata
Pasiphila rectangulata
Pasiphila rectangulata
Pasiphila rectangulata
Pelurga comitata
Pelurga comitata
Pelurga comitata
Pelurga comitata
Pelurga comitata
Pelurga comitata
Pennithera firmata
Pennithera firmata
Pennithera firmata
Pennithera firmata
Pennithera firmata
Pennithera firmata
Pennithera ulicata
Pennithera ulicata
Perizoma albulata
Perizoma albulata
Perizoma albulata
Perizoma albulata
Perizoma albulata
Perizoma alchemillata
Perizoma alchemillata
Perizoma alchemillata
Perizoma alchemillata
Perizoma alchemillata
Perizoma alchemillata
Perizoma bifaciata
Perizoma bifaciata
Perizoma blandiata
Perizoma flavofasciata
Perizoma flavofasciata
Perizoma flavofasciata
Perizoma flavofasciata
Perizoma flavofasciata
Perizoma flavofasciata
Perizoma lugdunaria
Perizoma lugdunaria
Phibalapteryx virgata
Phibalapteryx virgata
Phibalapteryx virgata
Philereme transversata
Philereme transversata
Philereme vetulata
Plemyria rubiginata
Plemyria rubiginata
Plemyria rubiginata
Protorhoe unicata
Pterapherapteryx sexalata
Pterapherapteryx sexalata
Pterapherapteryx sexalata
Rheumaptera hastata
Rheumaptera subhastata
Scotopteryx aelptes
Scotopteryx angularia
Scotopteryx bipunctaria
Scotopteryx bipunctaria
Scotopteryx bipunctaria
Scotopteryx bipunctaria
Scotopteryx bipunctaria
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata